لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

دسترسی ایمیل

کارمندان شرکت پترو پالایش کنگان می توانند از طریق این لیک به ایمیل های خود دسترسی داشته باشند.

دسترسی ایمیل

کارمندان شرکت پتروپالایش کنگان می توانند از طریق این لینک به فضای FTP دسترسی پیدا کنند.