دسترسی ایمیل

کارمندان شرکت پترو پالایش کنگان می توانند از طریق این لیک به ایمیل های خود دسترسی داشته باشند.

پرتال کارمندان

کارمندان شرکت پتروپالایش کنگان می توانند از طریق این لینک به پرتال کارمندان دسترسی پیدا کنند.

دسترسی به اتوماسیون اداری

کارمندان شرکت پتروپالایش کنگان می توانند از طریق این لینک به اتوماسیون اداری دسترسی پیدا کنند.