سومین کنگره سراسری

برند ملی، اعتماد ملی

 

 

ارائه لوح سپاس از طرف مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اهداف
برای عملکرد مدیر عامل پتروپالایش کنگان
جناب آقای مهندس قادری

 

 

 

ارائه لوح سپاس از طرف رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی نفت
برای عملکرد مدیر عامل پتروپالایش کنگان
جناب آقای مهندس قادری

 

 

 

 

ارائه لوح سپاس از طرف رئیس صندوق های بازنشستگی نفت
برای عملکرد مدیر عامل پتروپالایش کنگان
جناب آقای مهندس قادری