• خرید یخچال جهت تامین جهیزیه مددجویان شهر کنگان
  • کمک های اجتماعی