• تکمیل پروژه گاز رسانی بیمارستان امام خمینی کنگان
  • دیوار کشی منطقه انتظامی شهرستان کنگان
  • تجهیز اتاق اکسیژن بیمارستان امام خمینی شهرستان کنگان
  • تخصیص بودجه برای حوادث غیر مترقبه شهرستان کنگان