• کمک به حوزه بسیج شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت برگزاری دوره طرح ولایت،معرفت شناسی و سبک زندگی اسلام