دهمین جایزه ملی مدیریت دانش

گواهینامه شایستگی در مدیریت دانش

شرکت پتروپالایش کنگان