تصاویری از فعالیت های انجام شده در پروژه

پترو پالایش کنگان